A b d u c c i o n e s   E x t r a t e r r e s t r e s 

por   J o h n   M a c k   (  Documental en Español  )

 

SAQUE USTED MISMO, SUS PROPIAS CONCLUSIONES....

 

P A R T E   I 

 

 

 

 

 

 

 

P A R T E   II 

 

 

 

 

 

 

P A R T E   III 

 

 

 

 

 

 

P A R T E   IV 

 

 

 

 

 

 

P A R T E   V

 

 

 

 

P A R T E   VI

 

 

 

 

 

 

 

info@erks.org

www.erks.org

 

 

 

 

              www.erks.org  -  I N F O R M A C I Ó N   C L A S I F I C A D A